Birthday Cake

$210.00$520.00

Hybrid 50% Sativa /50% Indica

THC: 24%

buy birthday cake weed
Birthday Cake
SKU: N/A Category: Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,